Teknolojinin öncüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
28/08/2014 11:23:09 - 28/08/2014 11:23:09 - 20050 Okunma

A-

     Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

01

En güncel teknolojileri ile öğrenci ve personele eğitim ve akademik çalışmalarında en iyi ve verimli hizmetleri sunmak, hazırlanan ve yayınlanan web hizmetleri ile Üniversitenin yurt içi ve dışına tanıtımı ilkeli bir şekilde yapılmaya çalışılarak, yazılım üretme, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz çalışan ve öğrencilerine fayda sağlamak amacıyla hareket etmek,

02

   İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

03

   Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik tedbirler almak.

04

   Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

05

   Birim şubeleri tarafından hazırlanan faaliyet raporlarına ve stratejik plana ilişkin verileri toplayarak idare faaliyet raporunu ve stratejik planı hazırlayarak kuruma sunmak.

06

İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

07

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

08

İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.

09

İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

B-

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

01

   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

02

İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

03

İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

04

İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

C-

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

01

Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

02

Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

03

İstatistiki kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

D-

   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kapsamında Yürütülecek Görevler Şunlardır:

a)

   Web Birimi

01

Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinin genel tanıtımını içeren web sayfalarının güncellemek,

02

Yeni web sayfa tasarımlarını yapmak,

03

Üniversitedeki sosyal faaliyetleri ve gelişmeleri internet aracılığıyla duyurmak,

04

Üniversitede yapılan çeşitli etkinlikler için grafik, logo tasarımları yapmak,

05

Web üzerinden çalışan  portal, bilgi sistemi, izleme monitörleri gibi yazılımlar geliştirmek,

06

E-posta hizmetlerini vermek,

b)

Ağ Yönetim ve Güvenliği Birimi

01

Tüm binalara tahsis edilen kablosuz erişim cihazlarının, anahtarlama cihazlarının kurulumlarını yapmak ve yönetmek,

02

Genel olarak hizmet veren sunucuların  kurulumlarını yapmak ve yönetmek,

03

Genel ağ yapısının kesintisiz çalışmasını sağlamak ve bu amaç ile gerekli tedbirleri almak,

c)

Teknik Hizmetler Birimi

01

Mevcut bilgisayarlarda ve bunlara bağlı diğer çevre birimlerinde meydana gelen donanımsal veya yazılımsal arızaları tespit etmek ve gidermek,

02

İşletim sistemi kurulumları yapmak,

03

Virüs kaynaklı arızaları gidermek,

04

Basit kablolama işlerini yapmak ve ağ iletişiminde kaynaklanan arızaları gidermek,

d)

İdari Hizmetler Birimi

01

Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek,

02

Başkanlık biriminin ihtiyacı olan yazışma ve raporlamaları hazırlamak,

03

Bütçe, ayniyat, muhasebe, satın alma, ihale ve teknik kontrol aşamalarını kontrol ve takip etmek,

04

Taşınır ayniyatının muhasebe kayıtlarını tutmak ve raporlamak,

E)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Yürütülecek İşler Şunlardır:

01

Üniversite bilişim altyapısını 7/24 çalışma esasına dayalı olarak çalışır durumda tutmak,

02

Meydana gelebilecek teknik sorunları en kısa zamanda çözmek

03

Yeni teknolojileri sürekli takip etmek

03

Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek

04

Birimin ayniyat işleri ile her türlü ödeme işlerini yürütmek.

05

Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek

06

Bilgi işlem ile ilgili donanımların bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak

08

Verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Yetkileri

01

Daire Personelini sevk ve idare etmek.

02

Belirlenmiş standartlara uyulması sağlamak.

03

Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek.

04

Hastalık izin evraklarını imzalamak.

05

Daire ile ilgili tutanak ve formları imzalamak.

06

Şube müdürlüğü ve alt birim personelinin yıllık izin takvimini onaylamak.

07

Malzeme talep formlarını onaylamak.

08

Dairenin yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak.

09

Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla şube müdürleri ve alt birim yöneticilerine devretmek, yetki devrini, uygun araçlarla ilgililere duyurmak.

10

Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını almak.

11

İlgili mevzuatı çerçevesinde sicil amiri sıfatı ile Personelin gizli sicil raporlarını doldurmak.

12

Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunmak.

13

Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak.

14

Bağlı Şube Müdürlerince hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak.

15

Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; şubelerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak.

16

Şubelerden çıkacak yazıları imza yetkileri yönergesi esaslarına uygun olarak paraf veya imza etmek.

17

Şubelerce hazırlanan çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli değişiklikleri yaparak uygulanmasını sağlamak.

18

Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili şubelere dağıtımını yapmak, sonuçlandırılmasını sağlamak.

19

Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak.

20

Şubelerde bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak.

21

Şubelerde bulunan görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunmak.

22

Şubeler ve birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

23

Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu Makama danışmanlık görevi yapmak.

24

Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde bilgilendirmek.

25

Dairesinin görev alanına giren veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda kendisine bağlı personeli görevlendirmek.

Görev tanımı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.